Gamess Project

Spil til studerende med autisme som en effektiv metode inden for uddannelse til udvikling af sociale færdigheder.

Projektkode: 2021-1-DK01-KA220-SCH-000034350 

About

“Forskellige studier (Courtenay y Perera, 2020; Amaral, de Vries, 2020; Ameis et al., 2020) viste de negative virkninger COVID19 bragte op for folk med autisme, på områder som fysisk og følelsesmæssigt sundhed, beskæftigelse, familie kontekst, og risikoen for tab af sociale færdigheder og udviklingsmæssige tilbageslag.
Sådanne udfordringer, når de er til stede, forværres af den unikke sociale karakteristikas ofte forbundet med folk med autisme, som ofte kan have svært med at danne og opretholde sociale forbindelser.
Derfor er der et presserende behov for at adressere udformningen eller genopfindelsen af leveringen af uddannelsestjenester ved hjælp af online/virtuelle værktøjer, der specifikt fokuserer på at fremme udviklingen af sociale færdigheder for børn med autisme.
Disse værktøjer bør præsenteres på en sjov og lærerig måde ved at trække på spilbaseret læring (Game-based Learning, GBL), der også muliggøre for lærerne at forbedre den sociale inklusion af børn i det almindelige klasseværelse. Denne tilgang er ledsaget af en læseplan og en lærings håndbog. “

“Barriere for adgang til digitale teknologier skyldes hovedsageligt manglen på tilgængelige værktøjer; manglede kompetencer (lære, personer med indlæringsvanskeligheder og deres familier); dårligt tilpassede uddannelsesmetoder og få teknologiske ressourcer.
I denne forstand, skal folk med autisme med lavere kognitive niveauer forbedre deres digitale færdigheder for at kunne bygge bro og succesfuldt bruge digitale ressourcer og teknologier.
Ligeledes er støtte og træning til familier og fagfolk, som ledsager dem, også afgørende.
Derfor er der behov for at skabe lettilgængelige værktøjer for fjernundervisning, der både styrker folk med autismes digitale kompetencer og styrker deres sociale færdigheder. “

Erhvervelsen af sociale færdigheder i skolen betragtes som lige så vigtige som formidling af akademisk viden. Evnen til at engagere sig hensigtsmæssigt er essentielt ikke kun for accept inden for skolemiljøet, men også for succes i livet. Derfor er der et behov for en sammenkoblet uddannelsespakke med en læseplan for sociale færdigheder, virtual reality-spil for at forbedre sociale færdigheder og et hæfte der indeholder klasserumsspil der fremmer sociale færdigheder.

GAMESS-projektet er udviklet med hensyn til spilbaseret læring (Game-based Learning, GBL) tilgange og medfinansieret af ERASMUS+, KA220-SCH-samarbejdspartnerskab inden for skoleuddannelse. Alt udviklet materiale bør betragtes som et supplerende uddannelsesværktøj udelukkende til læringsformål, da de er blevet udformet til at hjælpe lærerne med at fremme enhed og tilgængelighed i klasseværelset ved at levere praktiske værktøjer, der kan have en positiv indflydelse på læringsprocessen hos alle elever. Hovedformålet med projektet drejer sig om at forbedre sociale færdigheder og social bevidsthed blandt studerende med autisme eller børn med autisme i det almindelige klasseværelse, at hjælpe med udviklingen af kognitive færdigheder og opfordre til accept blandt jævnaldrende. Vi må derfor understrege, at projektets resultater og materialer er beregnet til undervisningsformål og bør ikke betragtes som alternativer, erstatninger eller udvidelser af andre måder at nærme sig børn med autisme. Af betydning havde dette projekt til formål at skabe miljøer og sætte mål der fremmer børn med autismes trivsel og autentiske udtryk. Lærere opfordres til nøje at overveje etiske principper, herunder at bruge inkluderende og respektfuld terminologi.

Mål

“En af kendetegnene ved børn med ASD, ADHD, indlæringsvanskeligheder og andre neurodevelopmentale lidelser er manglende sociale færdigheder. På grund af de idiosynkratiske vanskeligheder ved den sociale og følelsesmæssige forståelse hos elever med ASD kan lærere stå over for betydelige udfordringer med at imødekomme deres behov, hvilket påvirker kvaliteten af lærerens forhold til disse elever (Emam og Farrell, 2009). Inden for denne sammenhæng og med henblik på, hvor vigtigt det er at lære sociale færdigheder i en tidlig alder samt de udfordringer, lærere kan stå over for, foreslår vi et projekt rettet mod generelle førskole-/folkeskolelærere, der har børn med ASD i deres almindelige klasser, med følgende mål:

  • At designe, teste og offentliggøre en innovativ uddannelsespakke om SBL (Spilbaseret læring) til lærere i folkeskolen.
  • At designe og skabe en række spil – et VR-spil og en brochure med en række klasserumsspil, der fremmer udviklingen af sociale færdigheder hos børn med autisme, men også hos deres neurotypiske kammerater.
  • At afholde en træningskursus for at uddanne almindelige folkeskolelærere i SBL og hvordan man bruger og skaber en række spil til at undervise i sociale færdigheder hos børn med autisme i det almindelige klasselokale.

Målgruppe

Direkte målgruppe

Folkeskolelærere samt uddannelsesudbydere, der vil inkorporere de udarbejdede projektprodukter i deres uddannelses- og undervisningstilbud og opfordre trænere til at gøre brug af dem. Takket være GAMESS-resultaterne, OER'er (åbne undervisningsressourcer) og deltagelse i designede træningssessioner og aktiviteter vil de udvikle deres færdigheder og kompetencer, som de yderligere kan indpode i unge elever med ASD. Lærere vil opleve alle faser af projektimplementeringen i hvert land og afprøve pilotprojektprodukterne for at definere nødvendige forbedringer og tilpasse dem til deres elevers reelle behov.

Indirekte målgrupper

Uddannelsesinstitutioner på videregående niveau, fagfolk specialiseret i SBL, statslige organer, beslutningstagere og professionelle organisationer inden for ASD, samt trænere der arbejder med lærere. Disse grupper vil drage fordel af GAMESS-produkterne og vil blive nået gennem formidlingsaktiviteter.

Intellektuelle resultater

“Det vil blive genereret af alle partnere under vejledning af læreplanseksperter fra konsortiet. Det vil resultere i en læseplan for sociale færdigheder, rettet mod lærere i folkeskolen, der arbejder med børn med autismespektrumforstyrrelse (ASD) i mainstream-klasseværelset. Formålet er at fungere som grundlag for lærere, der ønsker at undervise i sociale færdigheder til deres elever med ASD.

Det vil øge lærernes færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med projektets specifikke krav. Det tager hensyn til:

a) de udfordringer, børn med autisme står over for i mainstream-klasseværelset og i skolemiljøet generelt

b) de sociale færdigheder, som børn med autisme normalt mangler (f.eks. kommunikationsfærdigheder)

c) manglen på omfattende træningslæreplaner, der fokuserer på lærernes faglige udvikling inden for sociale færdigheder. Vi mener, at denne træningslæreplan vil udfylde kløften mellem teori og praksis, da den praktisk talt vil gøre lærerne fortrolige med GAMESS-pakken (VR-spil og gruppespilhæfte).

Læreplanen vil være en uvurderlig kilde, der vil støtte lærere i at undervise i sociale færdigheder til deres elever med autisme og resultere i forbedret skoleliv og integration i det brede samfund.”

Dette VR-spil er en samling af aktiviteter, som lærere kan lave med en eller flere elever for at træne bløde færdigheder blandt børn med autisme. Aktiviteterne spænder fra tegneaktiviteter til følelsesgenkendelse til turtagning. VR-spillet er online, så lærere og elever kan være i samme miljø på samme tid, ligesom flere elever kan spille sammen på samme tid.
De gennemførte aktiviteter er baseret på Hæftet, som også findes her på hjemmesiden.

Brochuren til lærere i folkeskolen. Brochuren vil være en samling af gruppespil, som lærere kan bruge til at undervise i sociale færdigheder gennem interaktive aktiviteter i virkelighedsnære situationer for unge elever med autisme. Denne booklet vil løse det problem, som undervisere ofte står overfor, nemlig manglen på tilstrækkeligt undervisningsmateriale til at undervise i sociale færdigheder. I henhold til de sociale færdigheder, som konsortiet beslutter at fokusere på, vil bookletten blive udviklet med teori om læring gennem gruppespil og derefter retningslinjer (illustreret hvis nødvendigt) til at guide lærerne i opsætning, facilitering og evaluering af hvert spil.

Brugerne vil finde spil, der er velegnede til forskellige målgrupper. Der vil blive fulgt forskellige metoder og tilgange, såsom debatter, rollespil i virkelighedstro miljøer, systemtænkning og strategiske øvelser, som har potentialet til at hjælpe deltagerne med at forstå ved at gøre det på en sjov og motiverende måde. I bund og grund er formålet med gruppespilsbrochuren at hjælpe unge børn med autisme med at erhverve de pågældende sociale færdigheder ved at øve dem i virkelighedsnære situationer. Det innovative ved bookletten ligger i, at der hidtil ikke er blevet udgivet en booklet med gruppespil til sociale færdigheder, der specifikt er designet til børn med autisme, som er de endelige modtagere af læringsprocessen.

Træning

En træningsaktivitet for lærere (3 fra hvert land +yderligere 3 på lokalt niveau) og derfor mindst 18 lærere bliver uddannet i at bruge SBL (inklusive VR-teknologi) til at undervise i sociale færdigheder til børn med ASD i den almindelige klasseværelse. Denne træningsaktivitet vil have et dobbelt formål:

1. At øge lærernes undervisningsfærdigheder specifikt inden for undervisning af sociale færdigheder til unge børn med ASD (men også deres neurotypiske kammerater) gennem spil. Træningen vil på lang sigt lette forbedringen af sociale færdigheder hos unge elever med ASD for at hjælpe dem med at integrere sig i skolemiljøet og senere i samfundet. Disse færdigheder undervises normalt ikke eksplicit i skoler, på trods af at mange børn med ASD har svært ved sociale interaktioner. På baggrund heraf vil deltagerne ved kursets afslutning:

– Føle sig mere selvsikre i brugen af SBL i deres undervisning

– Blive fortrolige med læseplanen og de 2 forskellige typer af spil, der er udviklet inden for projektet

– Genkende de grundlæggende sociale færdigheder, der er anvendelige i skolen

2. At pilotteste effektiviteten af det udviklede materiale med en gruppe lærere, der har evnen til at give en kritisk vurdering af dokumentationen og identificere mulige huller eller vanskeligheder i dets anvendelse til elever med ASD fra forskellige lande eller specialiseringer. Endelig vil det opfordre deltagerne til at udvikle non-formelle undervisningsmaterialer relateret til de behandlede emner.

Træningskurset vil blive udviklet gennem workshops i to forskellige faser:

a) Præsentation af PR’erne og deres værdi. I hvilke miljøer de førnævnte intellektuelle resultater kan anvendes.

b) Træning i, hvordan man bruger det udviklede materiale.”

LTTA i Burgos, Spaien, 23-25 Oktober, 2023

Partnere

Nyheder

Nyhedsbrev 1
Nyhedsbrev 2

Transnationale Projekt møder (TPMs) bragte partnerne sammen for at diskutere projektets fremskridelse og milepæle i ansigt-til-ansigt møder.

Multiplier Event fandt sted i hvert partner land. Projektet belv fuldt indroduceret med alle dens resultater

gamess logo for video
Afspil video om gamess logo for video

Kontakt

contact us
Name
Name
First
Last